Миколаївський район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Оголошення Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19

Новини

Особливості виконання договірних зобов'язань в умовах карантину

12/01/2021

 

Особливостівиконаннядоговірнихзобов'язань в умовах карантину

Торгово-промислова палата України (далі – ТПП України) визнаєобмежувальні заходи у зв’язку з поширеннямхвороби COVID-19 форс-мажором, якіунеможливлюютьвиконаннязобов’язань. Водночас, визнання тих чиінших умов обставинаминепереборноїсили не звільняє автоматично фізичнихчиюридичнихосібвідвідповідальної за невиконаннявстановленихдоговірних умов, а лишеможенадативідтермінуванняїхвиконання.

Тому, оголошення карантину та законодавчевнесенняйого до переліку форс-мажорнихобставин автоматично не звільняєвідвиконаннягрошових зобов’язань. Особа маєобґрунтувати як самеобставини форс-мажору унеможливлюютьвиконаннявідповіднихзобов’язань.

Особа, яка порушила зобов'язання, звільняєтьсявідвідповідальності за порушеннязобов'язання, якщо вона доведе, щоцепорушеннясталосявнаслідоквипадкуабонепереборноїсили (ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України).

Форс-мажорнимиобставинами (обставинаминепереборноїсили) є надзвичайні та невідворотніобставини, щооб’єктивноунеможливлюютьвиконаннязобов’язань, передбаченихумовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язківзгідноіззаконодавчими та іншиминормативними актами, а саме: загрозавійни, збройнийконфліктабосерйознапогроза такого конфлікту, включаючиале не обмежуючисьворожими атаками, блокадами, військовимембарго, діїіноземного ворога, загальнавійськовамобілізація, військовідії, оголошена та неоголошенавійна, діїсуспільного ворога, збурення, актитероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масовізаворушення, введеннякомендантськоїгодини, карантину, встановленогоКабінетомМіністрівУкраїни, експропріація, примусовевилучення, захопленняпідприємств, реквізиція, громадськадемонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправнідіїтретіхосіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентованіумовамивідповіднихрішень та актами державнихорганіввлади, закриттяморських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпортутощо, а такожвикликанівинятковимипогоднимиумовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадженняснігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсувґрунту, іншістихійні лиха тощо.

Врегулюванняоренднихвідносинпід час карантину

Пунктом 14 розділу "Прикінцеві та перехідніположення" Цивільного кодексу України встановлено, що на час діївідповіднихобмежувальнихкарантиннихзаходів, запровадженихКабінетомМіністрівУкраїни з метою запобіганняпоширенню на територіїУкраїникоронавірусноїхвороби (COVID-19), обставинами, за якінаймач (орендар) не відповідає відповідно до частини другоїстатті 286 Господарського кодексу України, частинчетвертої та шостоїстатті 762 Цивільного кодексу України, також є заходи, запровадженісуб’єктамивладнихповноважень, якимизабороняютьсяпевнівидигосподарськоїдіяльності з використанняморендованого майна, або заходи, якимизабороняється доступ до такого майна третіхосіб (пункт 14 в редакції Закону України "Провнесеннязмін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року № 553-IX).

Таким чином, законодавецьчітковизначивзаборонудіяльності як обставину, за яку наймач (орендар) не відповідає, тобто як підставу для звільнення (зменшення) орендної плати.

Неможливістьвикористання майна обумовлюєтьсяможливістю бути допущеним до приміщення, знаходитись у ньому, зберігати у приміщенніречі, використовувативідповідно до цільовогопризначення, визначеного у договоріорендитощо.

Для того, щобскористатисяможливістю, наданою законом, слідздійснитипевнідії, а саме: повідомитиорендодавцю про намірскористатисязвільненнямвідорендної плати та внести відповідні зміни до договору оренди.

Організаціядоговірнихвідносин з постачання в умовах карантину

Закриттякордонів, заборона здійсненняекспортучиімпортутоварів, закриттямитниці. Такіподіїможутьстановити форс-мажор.

Натомістьпроблеми з пошукомводія, відсутністьпалива, хвороба відповідального за угоду менеджера, вантажзатримується на митниці, карантин на фабрицічизміназакупівельнихцінтощо - це не форс-мажор.

Можливідії з боку продавцячипостачальникаможутьпередбачати:

-        письмовеповідомленняпокупця про затримки поставки;

-        ініціюваннязмін до договору в частиністроківчивартості товару.

В свою чергу, покупцімають право:

-         прийнятизміни та чекати;

-         відмовитися від договору поставки.

Рекомендаціїщодооформленнядоговірнихвідносин в умовах карантину

Зміни до порядку розрахунків в тому числіїхвідстроченнярекомендуємоврегульовувати шляхом внесеннязмін до договору (додатковий договір, угода тощо). За згодоюсторінтакіситуаціїможнаврегулювати і без засвідчення форс-мажорнихобставин (обставиннепереборноїсили) ТПП Україниабоуповноваженою нею регіональною ТПП.

Алгоритм припиненнячивідстроченнязобов'язань за договором під час карантину

  • Проаналізуватиукладенийдоговір, наявністьдомовленостей з питань форс-мажорних обставин (перелік обставин, строки, порядок повідомлення, наслідкитощо).
  • Своєчасно та належним чином повідомитиіншу сторону про виникнення обставин форс-мажору.

Увага! Обов’язково направляйте такіповідомленняписьмово і зберігайтедоказинаправлення — цевашідокази на випадок судового оскарження.

  • Спробувативрегулювативідносини з контрагентом шляхом внесеннязмін до договору щодовідтермінуваннястроківвиконаннязобов'язань.
  • У разі неможливості врегулювання питання в переговорному порядку з контрагентом, звернутися до ТПП України для отримання відповідногосертифікату про засвідчення форс-мажорнихобставин.
  • Підготуватинеобхіднідоказивпливузаборон на неможливістьвиконання конкретного обов’язку.
  • Звернутисьіззаявою до ТПП України за отриманнямсертифікату про форс-мажорніобставини (обставининепереборноїсили).

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промисловіпалатизасвідчують форс-мажорніобставини (обставининепереборноїсили) та видаютьсертифікат про такіобставини протягом семи днів з дня зверненнясуб’єктагосподарськоїдіяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорніобставини (обставининепереборноїсили) для суб’єктів малого підприємництвавидається безкоштовно.

Порядок звернення (регламент), строки видачісертифікатів, орієнтовнийперелікдокументів, зразкизаявтощоперебувають у вільномудоступі на веб-порталі Торгово-промисловоїпалатиУкраїни за посиланням: https://ucci.org.ua/.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційнусторінку на Facebookможна за посиланням.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

 

Всі новини →