Миколаївський район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Регуляторна діяльність Сторінка пам`яті загиблим воїнам АТО Оголошення УВАГА! КОРОНАВІРУС! COVID-19

Оголошення

КРАЩИЙ МЕХАНІЗАТОР МИКОЛАЇВЩИНИ

Рішенням Миколаївської обласної ради від 12 квітня 2018 року № 13  засновано обласну премію імені Федора Іванова – Героя України за номінацією «Кращий механізатор Миколаївщини» та затверджено Положення про  обласну премію імені Федора Іванова – Героя України за номінацією «Кращий механізатор Миколаївщини» (далі – Положення).

Премія є відзнакою за високі досягнення у виконанні сільськогосподарських робіт, вагомий внесок у підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, впровадження сучасних технологій у процес сільськогосподарського виробництва, якою нагороджуються кращі механізатори, що працюють в агропромисловому комплексі області.

Відповідно до Положення, організація проведення конкурсу, підбиття підсумків та визначення переможців здійснюється обласною конкурсною комісією з питань преміювання кращих механізаторів Миколаївщини.

З метою надання претендентів на преміювання, районні ради, об’єднанні територіальні громади спільно з райдержадміністраціями створюють районні комісії, визначають кандидатури та готують документи на адресу обласної конкурсної комісії. Можливе одночасне надання декількох кандидатів в залежності від потужності тракторів, визначених у пункті 5 Положення.

Районна конкурсна комісія з питань преміювання кращих механізаторів приймає пропозиції з 18 вересня по 28 вересня 2020 року. Пропозиції приймаються управлінням житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля, оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, надання адміністративних послуг та  державної реєстрації Миколаївської районної державної адміністрації.

Пропозиції на здобуття премії обласною конкурсною комісією приймаються з 01 жовтня до 10 жовтня 2020 року.

 

Довідки за тел. (0512) 48-05-56, (0512) 48-05-46.

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

        1) Замовником стратегічної екологічної оцінки, який відповідає за розроблення документа державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за його виконанням, виступає орган виконавчої влади – Миколаївська райдержадміністрація.

 

        2) Вид документа державного планування – Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером 4824280400:01:000:0319 в межах Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту).

        Цілі детального плану – визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту для розміщення об’єкту будівництва.

        Детальний план визначає планувальну організацію земельної ділянки, на якій передбачається розміщення асфальтобетонного заводу: асфальтозмішуючої установки, резервуарів для зберігання бітуму, складу інертних матеріалів, стоянки технологічного транспорту, стоянки автотранспорту, ремонтних боксів, господарської будівлі та пожежних резервуарів. Архітектурно-планувальне рішення території дозволяє створити оптимальні умови для розміщення всіх будівель багатофункціонального комплексу.

        Земельна ділянка площею 3,6782 га за цільовим призначенням відноситься до земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), є комунальною власністю й межує з землями сільськогосподарського призначення.

 

        3) Відповідно ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства стосується промисловості та його виконання передбачає реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

        Відповідно ч. ІІ п. 11 та п. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлення споруд для виробництва асфальтобетону відносяться до планованої діяльності, що може мати значний негативний вплив на довкілля.

 

        4) Ймовірні наслідки реалізації Детального плану території земельної ділянки з кадастровим номером 4824280400:01:000:0319 в межах Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту):

        а) Для довкілля, в тому числі здоров’я населення:

        - порушення  цілісності   рослинного   ґрунтового   покриву території, часткове його пошкодження чи знищення в результаті здійснення підготовчих та будівельних робіт;

        - утворення відходів будівельних, відходів виробництва та ТПВ;

        - можливе забруднення ґрунтів паливо-мастильними матеріалами, відходами виробництва, ТПВ;

        - викиди шкідливих забруднюючих речовин у атмосферне повітря та можливе погіршення його якості;

        - утворення господарсько-побутових та дощових стоків та можливе забруднення ґрунтових вод;

        - неприємний запах;

        - шумове навантаження на територію;

        - можлива вирубка дерев та кущів.

        Санітарно-захисна зона для підприємств з виробництва асфальтобетону згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» становить 1000 м;

        б) Земельна ділянка не входять до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі Європи;

        в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення відсутні.

        5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні.

        6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

        При здійсненні стратегічної екологічної оцінки даного детального плану передбачається використовувати матеріали щорічних доповідей про стан довкілля, дані державних статистичних спостережень, матеріали науково-дослідних робіт, нормативно-правові акти законодавства та іншу доступну інформацію.

        З метою виявлення всіх важливих впливів та ризиків на стан довкілля, оцінку їх величини і значимості та запобігання/пом’якшення можливих негативних впливів буде використаний метод оцінки впливів. Критеріями даної оцінки являються встановлені законодавством існуючі нормативи, які в подальшому будуть співставленні з величинами отриманими шляхом розрахунків за стандартними методиками.

        З метою визначення сильних та слабких сторін, можливостей і загроз існуючої ситуації та вибору оптимальних шляхів розвитку  території буде проведений метод SWOT-аналізу з урахуванням екологічних аспектів.

        Проведення досліджень не передбачається.

 

        7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

        - зміна виду цільового призначення земельної ділянки із категорії земель запасу на землі промисловості у порядку визначеному законодавством України;

        - зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) відповідно Закону України  «Про  охорону земель», Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Земельного кодексу України;

        - здійснення технічної і біологічної рекультивації після завершення будівельних робіт відповідно вимог Закону України  «Про  охорону земель»,  Земельного кодексу України за проектом рекультивації;

        - інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку території, дренаж, споруди для захисту від підтоплення;

        - максимальне збереження існуючих зелених насаджень та облаштування додаткових зелених насаджень обмеженого використання вздовж запроектованих проїздів;

        - здійснення будівельно-монтажних робіт із дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

        - облаштування території асфальтобетонним покриттям по проїздах, на тротуарах устрій покриттів з фігурних елементів мощення;

        - забезпечення будівельних майданчиків побутовими об’єктами повсякденного користування, в тому числі біотуалетами, відповідно ДСП 173-96;

        - встановлення санітарно-захисної зони для виробництва асфальтобетону у     1000 м  відповідно ДСП 173-96;

        - дотримання допустимих нормативів ГДК викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

        - встановлення пилегазоочисного устаткування для зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря (на вибір: рукавні фільтра або комбінування циклонів з скрубером «Вентурі»);

        - дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно ДСП 173-96;

        - поводження з відходами  відповідно вимог Закону України  «Про відходи» та ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення»;

        - організація роздільного  збору  окремих компонентів побутових відходів, в тому числі  встановлення контейнерів для роздільного збору відповідно Постанови Кабінету Міністрів України  від 04.04.2004 № 265 «Програма поводження з ТПВ»;

        - здійснення своєчасної та якісної ліквідації можливих проливів ПММ;

        - використання привізної води та обладнання внутрішнього виробничого  водопроводу для подачі води;

        - повторне використання води в усіх випадках, коли це дозволяється вимогами технології зберігання і переробки продукції;

        - влаштування системи господарчо-побутового каналізування з подачею стічних вод до запроектованих локальних очисних споруд;

        - відведення дощових та снігових вод з території, що проектується, передбачається системою відкритої зливної каналізації;

        - заборона роботи будівельної техніки та автотранспорту на холостому ході;

        - використання справного будівельного й технологічного обладнання, машини та механізмів.

 

        8) Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається та містить таку інформацію:

        - зміст та основні цілі документа державного планування;

        - характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення;

        - характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

        - екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування;

        - зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

        - опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому кумулятивних, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

        - заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

        - опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

        - заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

        - резюме нетехнічного характеру інформації.

 

        9) Зауваження і пропозиції під час громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються на адресу Миколаївської райдержадміністрації (54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-а,        код (+380)51, тел. 48-05-24, 48-05-46, 48-05-47(ф) або на                                                       E-mail: smamrda@ukr.net  протягом 15 днів  з дня її оприлюднення.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                      Максим КАШУБА

 

                                                                                 

 Конкурсний відбір проєктів

 
Міністерство розвитку громад та територій України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р.№ 827 «Деякі питання фінансування програм та проєктів регіонального розвитку» (зі зманами), оголосило конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.
Пропонуємо ознайомитись з нормативно-правовою базою, розміщеною на сайті https://sectoral.minregion.gov.ua  та розглянути можливість участі у конкурсі як окремий заявник або разом з іншими установами-партнерами.
Документи на участь у конкурсному відборі подаються заявником проекту виключно в електронному вигляді через онлайн-платформу https://sectoral.minregion.gov.ua до 17 год.00 хв. 20 жовтня 2020 року включно. Детальніша інформація розміщена за посиланням https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-regional-na-polityka/ sectoralna-byudzhetna-pidtrimka-yes/ 

 Міжнародна конференція «ЕРА ПІСЛЯ COVID»

 
Доводимо до Вашого вдома, що 25 вересня 2020 року в м. Києві, «Гольф Центр» (вул.Оболонська Набережна, 20) відбудеться 5-та Міжнародна конференція «ЕРА ПІСЛЯ COVID».
Участь у конференції приймуть: заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ; президенти громадської спілки «Співтовариство виробників і споживачів бобових України», Світової Конфедерації Бобових та Української асоціації виробників і переробників сої.
Реєстрація учасників розпочнеться о 8.30, оплата 2500 грн/ з одного учасника.
Програма заходу складається із 4 сесій: «Ера після COVID»; «Бобові – щеплення від «корони»; «Соя», «З поля на полицю».
Контактний телефон організатора заходу – громадської спілки «Співтовариство виробників і споживачів бобових України» 067 364 16 36.

 Міжнародна агропромислова виставка

 
З 30 вересня по 03 жовтня 2020 року в м. Кропивницькому, вул..Перша Виставкова (Мурманська),8 – Виставковий комплекс «AGROEXPO» відбудеться Міжнародна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки та технологій «AGROEXPO -2020».
У програмі виставки: експозиції провідних вітчизняних та закордонних виробників сільськогосподарської техніки, насіння, добрив, засобів захисту рослин, зберігання та переробки продукції на відкритих майданчиках та у павільйоні загальною площею 125 000 м2; демонстраційні покази техніки в роботі (поле для демопоказів – 70 000 м2); широка ділова програма; всеукраїнський освітній ярмарок; експозиція племінних тварин та птиці; виставка автомобілів Autol and; тест-драйвн кросове рів та позашляховиків; народний «Покровський ярмарок»; фестиваль «Вуличної їжі».
Більш детальна інформація про Виставку розміщена на веб-сайті: www.ukragroexpo.com

РЕКОМЕНДАЦІЇ

населенню щодо укриття в захисних спорудах

 

З метою організації інженерного захисту населення в сучасних умовах використовуються захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), а також найпростіші укриття.

Захисні споруди цивільного захисту – споруди, призначені для захисту (укриття) населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій у мирний час (далі - захисні споруди);

Вони розподіляються на сховища та протирадіаційні укриття та є основним засобом колективного захисту окремих категорій населення.

Також населення може укриватися в найпростіших укриттях.

Найпростіші укриття – це споруди підземного простору населених пунктів (станції метрополітену, підземні переходи, гаражі та інше), гірничі виробки, підвальні та інші приміщення, які можуть бути використані для захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та у особливий період.

Фонд захисних споруд цивільного захисту - сукупність всіх наявних інженерних споруд (спеціально побудованих, пристосованих, які забезпечують захист населення від засобів масового ураження в особливий період та від дії факторів ураження надзвичайних ситуацій у мирний час, а також споруди, які можуть бути використані для цих цілей (далі – фонд захисних споруд). До фонду захисних споруд відносяться захисні споруди цивільного захисту (список додається) та споруди, які можуть бути використані для захисту населення (найпростіші укриття).

Дані про місцезнаходження сховищ, протирадіаційних укриттів, найпростіших та швидко-споруджуваних укриттів, адреси їх розташування можна отримати у органах місцевого самоврядування, керівників суб’єктів господарювання (підприємств, установ, організацій, житлово-експлуатаційному об’єднанні, асоціації та об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків) за місцем роботи та проживання.

Уважно слухайте  повідомлення та виконуйте вказівки місцевих підрозділів з питань цивільного захисту. Життя багато в чому залежить від вправних та правильних дій в разі виникнення загрози нападу противника та за сигналами оповіщення цивільного захисту.

Під час загрози нападу противника ввімкніть та постійно тримайте ввімкненими репродуктори (телевізори та радіоприймачі). Через ці канали будуть передаватися розпорядження та сигнали оповіщення цивільного захисту та рекомендації щодо дій в цій ситуації.

Особисті документи (паспорт, диплом, свідоцтва про народження, шлюб та освіту, інші важливі документи) варто мати з собою.

Беріть активну участь у виконанні наступних заходів:

- у підготовці захисної споруди (найпростішого укриття), в якій укриваєтесь Ви та Ваша сім’я;

- у виготовленні та підготовці найпростіших засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри;

- у підготовці індивідуальних  перев’язувальних пакетів, домашньої аптечки та медикаментів;

- у проведенні імунізації від найбільш небезпечних інфекцій.

При підготовці до евакуації завчасно зберіть речі (постільну білизну, натільну білизну, одежу, документи, гроші, запас харчів та води на три доби, засоби індивідуального захисту, аптечку) і тримайте їх у доступному місці, біля виходу з квартири (приватного будинку).

Після збору речей, що вище названі, та підготовки дітей візьміть участь у підготовці укриття для себе та своєї родини (підвалу або іншого найпростішого укриття), якщо для Вас не визначено місце укриття у захисній споруді.

За сигналами оповіщення цивільного захисту

«ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» - швидко вдягніться, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, медикаменти, запас харчів, вимкніть електроенергію, газові прилади та негайно укривайтеся у захисній споруді (найпростішому укритті).

«ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ» - подається місцевим підрозділом з питань цивільного захисту через систему оповіщення, місцеве радіо, телебачення та за допомогою пересувних гучномовців.

«РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА» - негайно надягніть засоби індивідуального захисту та дійте так само як під час сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»

«ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА» -  негайно надягніть протигаз, засоби захисту шкіри та укрийтеся у захисній споруді (найпростішому укритті).

Про можливість виходу із захисної споруди (найпростішого укриття) та порядок подальших дій повідомляється через систему оповіщення та з допомогою посильних за командою «ВІДБІЙ…»

Порядок заповнення захисних споруд людьми, які укриваються

Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами оповіщення цивільного захисту. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, що укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Напрямок руху до захисних споруд від місць масового перебування людей місцева влада (керівництво об’єкту господарювання) повинна зазначити покажчиками маршруту руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях.

У нічний час написи, покажчики і входи мають бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.

Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну споруду із засобами індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній споруді) та мати при собі найнеобхідніші речі. Забороняється приносити у захисну споруду легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з обслуговування захисних споруд. Осіб, що прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку чи у місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей із поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, бригада, будинок), місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту.

Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, що стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу.

У захисній споруді забороняється палити, шуміти, запалювати без дозволу газові лампи, свічки, не слід ходити по приміщеннях без особливої потреби, необхідно дотримуватись дисципліни, якнайменше рухатися. Слід організувати позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для лежання. Для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої гуми або іншого синтетичного матеріалу.

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі. Вихід із захисної споруди здійснюється за командою "Відбій" (після уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди). Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться:

-    при пошкодженнях захисної споруди, які виключають подальше перебування у ній осіб, що укриваються;

-    при затопленні захисної споруди;

-    при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;

-    при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ!

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області звертає увагу, що від офіційно нарахованої заробітної плати та, відповідно, від сплачених внесків залежить набуття страхового стажу. Страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто страховий стаж формується виключно пропорційно сплаченим страховим внескам. Отже, головною і основною перевагою легальної зайнятості є набуття страхового стажу, який сьогодні гарантує соціальні виплати, а у майбутньому вплине на забезпечену старість.

Довідково: чинним законодавством передбачається значне посилення відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю, у тому числі і нелегальної зайнятості.

Відповідальність за неофіційне працевлаштування згідно з частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII із змінами та доповненнями – штраф у 30 кратному розмірі мінімальної заробітної плати - 141 690 грн. за кожного працівника.

Роботодавці! Не порушуйте законодавство про працю, оформіть найманих працівників легально!

 

Оголошення

 

До уваги суб’єктів господарювання! На Миколаївщині проходить інформаційна кампанія щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин

Відповідно до Конституції України  кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Водночас, Конституцією України заборонено використання примусової праці, тобто найманої праці не забезпеченої захистом держави. В свою чергу Кодекс законів про працю України вказує на єдиний спосіб реалізації права на працю громадянами — укладення трудового договору на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

В рамках заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування Управління Держпраці у Миколаївській області до 31 січня 2020 року здійснює інформаційну кампанію. Під час кампанії надаватиметься інформація щодо переваг офіційного працевлаштування, вимог належного оформлення трудових відносин, визначення умов трудового договору, які варто передбачати у кожному конкретному випадку, особливостей залучення до роботи неповнолітніх осіб, правил прийняття на роботу сезонних та тимчасових працівників, притягнення до відповідальності за використання незадекларованої праці.

Посадові особи Управління Держпраці у Миколаївській області надаватимуть консультації  та роз’яснення стосовно застосування норм чинного законодавства у сфері праці на вулицях та ринках, у торгівельних центрах, закладах освіти та сфери  послуг тощо.  

Користуючись нагодою, суб’єкти господарювання та громадяни можуть без остраху ставити  питання інспекторам праці Управління Держпраці у Миколаївській області. Відомості, які отримують посадові особи під час спілкування будуть використані лише у статистичних та аналітичних цілях.

 

 

Управління Держпраці у Миколаївській області: готові до співпраці  щодо

налаштування гармонійних відносин між працівником та роботодавцем

 

Вас цікавлять питання легального працевлаштування?

Управління Держпраці у Миколаївській області підготувало для Вас матеріали щодо:

переваг офіційного працевлаштування,

трудових гарантій для працівників з інвалідністю,

особливостей застосування праці жінок,

використання праці неповнолітніх осіб.

 

Ми, також, для Вас оформили буклет, у який зібрали інформацію про:

види трудових договорів;

документи, які необхідні під час працевлаштування;

підстави, за яких працівник не може бути допущений до роботи;

інформацію, яку роботодавець зобов'язаний надавати найманій особі перед початком роботи;

трудові права, яких позбавляє себе громадянин, погоджуючись працювати без трудового договору.

Скачуйте буклет за посиланням. 

 

Маєте питання щодо належного оформлення трудових відносин?

Ми надамо Вам всю необхідну інформацію!

Обирайте зручний спосіб і звертайтеся:

Телефонуйте: (0512) 36 22 88;

звертайтеся в приватні повідомлення на Facebook;

пишіть на електронну пошту: 14mk@dsp.gov.ua

 

  Держбюджет 2020 мінімальна зарплата й прожитковий мінімум
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 15:33:07
30Kb Скачать скачать

Держбюджет – 2020: мінімальна заробітна плата                               й прожитковий мінімум

 

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX установлено такі розміри основних мінімальних  соціальних стандартів у 2020 році:

 

1)   мінімальна зарплата:

у місячному розмірі: з 1 січня – 4 723,00 грн;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 грн.

 

2)   прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: із 1 січня 2020 року – 2027 грн., із 1 липня – 2118 грн., з 1 грудня – 2189 грн., а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 рокув: з 1 січня 2020 року – 1779 грн, з 1 липня – 1859 грн, з 1 грудня – 1921 грн.;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 грн, з 1 липня – 2318 грн, з 1 грудня – 2395 грн.;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року – 1638 грн, з 1 липня – 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн.;

 

 

Перевірка реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі громадянами – важливий крок до запобігання рейдерства

Державна реєстрація земельних ділянок в Державному земельному кадастрі – це процедура закріплення прав власників землі та землекористувачів на земельні ділянки на основі документів, що підтверджують ці права.

Понад двадцять п’ять років в Україні вся інформація про земельні ділянки містилася в паперовому вигляді, а тому при переході до електронного кадастру виявилося досить багато помилок.

З початку 2013 року запрацював електронний державний земельний кадастр. Перевірити  наявність своїх земельних ділянок на Публічній кадастровій карті можливо в режимі он-лайн за посиланням: https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta  крім того отримати вичерпну інформацію про неї, або ж виявити помилку чи неточності, про які одразу ж є можливість повідомити державного кадастрового реєстратора по місцю її знаходження.

На сьогодні, державні кадастрові реєстратори області здійснюють заходи щодо приведення у відповідність відомостей про земельні ділянки, які містяться у Державному земельному кадастрі, але значна частина земельних ділянок по яких видано правовстановлюючі документи, особливо ті, що видавалися до 2004 року, відсутні в Державному земельному кадастрі.

Саме тому, громадянам в першу чергу слід перевірити чи внесена до Державного земельного кадастру його земельна ділянка. Одним із найпростіших способів такої перевірки є наявність кадастрового номера земельної ділянки. За його допомогою на Публічній кадастровій карті можна простежити чи усе в порядку із ділянкою. При цьому, слід наголосити, що згідно з п. 10 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», усі державні акти,  

якими було посвідчено право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними, не залежно від наявності чи відсутності кадастрового номера.

Важливим та беззаперечним кроком необхідності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, особливо де видано державні акти до 2004 року, є те що останнім часом існує доволі багато випадків рейдерського захоплення землі, а це в першу чергу пов’язано із відсутністю відомостей про такі ділянки у Державному земельному кадастрі.

Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки в електронному вигляді не внесені до Державного земельного кадастру і не відображені на Публічній кадастровій карті, їх державна реєстрація з присвоєнням кадастрового номера здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Внесення інших змін до відомостей Державного земельного кадастру про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок з отриманням кадастрового номера.

Якщо з 2004 по 2011 роки відомості про земельні ділянки не були внесені до Державного реєстру земель, присвоєння кадастрового номера їм здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності), як це передбачено ст.26 та 55 Закону України «Про землеустрій».

На сьогодні землі сільськогосподарського призначення зазнають неправомірних захоплень з боку рейдерів, а з найпоширеніших рейдерських тактик є незаконна зміна власника шляхом подання підроблених документів на земельні ділянки для проведення державної реєстрації прав. Це в першу чергу пов’язано із відсутністю відомостей про такі ділянки у кадастрі. Основними причинами, які уможливлять рейдерство – це законна реєстрація земельних ділянок в Державному земельному кадастрі.

До Державного земельного кадастру не перенесено значного обсягу інформації про земельні ділянки з паперових носіїв, а заявницький принцип наповнення Державного реєстру прав вимагає значного періоду часу для його формування. Тому, без допомоги громадян, органам Держгеокадастру не обійтися, адже без участі власників земельних ділянок, зареєструвати земельну ділянку державний кадастровий реєстратор не в змозі. Тому власники самі мають бути зацікавлені в наявності відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі та в їх коректності. Адже без цього, вчинення будь-яких цивільно-правових угод із землею – не можливе.

Отже, Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області рекомендує власникам земельних ділянок приватної власності, землекористувачам, органам державної влади земель державної форми власності та органам місцевого
самоврядування земель комунальної власності для захисту своїх прав на землю та для оперативного користування відомостями з різних потреб звернутися з документами із землеустрою до Центрів надання адміністративних послуг по місцю знаходження земельної ділянки, для внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 2 (2)
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 15:33:05
43Kb Скачать скачать

Шановні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів!
 

 Управління Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Миколаївської області повідомляє про можливість отримання дохідних виписок розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, які обслуговуються в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі - СДО).

Для отримання доступу до розділу меню «Виписки – З дохідних рахунків» в СДО, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів необхідно при заповненні розділу III заявки про надання доступу до СДО в полі «МФО банку» вказати значення - 89998 та в полі «Рахунок» зазначити свої дохідні рахунки.


 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Миколаївська районна державна адміністрація оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території. Детального плану території земельних ділянок площею 2,0000 га кадастровий номер 4824280900:03:000:0085, площею 1,0000 га кадастровий номер 4824280900:03:000:0083, площею 1.0000 га кадастровий номер 4824280900:03:000:0084 розташованих в межах території Кир’яківської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій.

Заява розміщена на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації: mykolayiv.mk.gov.ua.

Стратегічна екологічна оцінка зазначеного детального плану території проводиться з метою визначення екологічної можливості розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій.

Громадськість має можливість надати зауваження та пропозиції, а також отримати додаткову інформацію за адресою:

54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-а, Миколаївська районна державна адміністрація, тел. 48-05-65, email: gkh_mrda@ukr.net.

Термін подання зауважень та пропозицій складає 15 днів від дня оприлюднення.

 

  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДПТ орієнтовною площею 4 га в межах Киряківської сільської ради
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:41:03
2635Kb Скачать скачать
  Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДПТ орієнтовною площею 5 га в межах Ковалівської сільської ради
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:41:03
2451Kb Скачать скачать
  НОВІ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ПОКРОКОВІ ДІЇ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:33:10
560Kb Скачать скачать

Шановні мешканці Степівської сільської ради!

Повідомляємо, що з «22» червня 2020 року будуть здійснені громадські обговорення відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» № 2354-VIII від 20.03.2018 року з питання розгляду звітів про стратегічну екологічну оцінку до документів державного планування – проектів генеральних планів сіл Степове та Зелений Гай Степівської сільської ради на підставі рішення Степівської сільської ради № 6 від 06.09.2017 року.

Замовник документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку, який прийматиме рішення про затвердження документів державного планування – Степівська сільська рада.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікопроект».

Обґрунтовані пропозиції та зауваження громадськості подаються у письмовій  формі, з  посиланням  на  положення  відповідних законодавчих та  інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.

Пропозиції та зауваження подаються до Степівської сільської ради за адресою: 57107, Миколаївська обл., Миколаївський район, село Степове, вулиця Леніна, будинок 1а, або на електронну адресу: stepsilrada2@ukr.net.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», у процесі стратегічної екологічної оцінки передбачається проведення консультацій з Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, Управлінням охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації, Міністерством енергетики та захисту довкілля України та Міністерством охорони здоров'я України.

Транскордонні консультації не передбачаються.

Строки подання зауважень та пропозицій до «21» липня 2020 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Ознайомитися з документацією можна за адресою: село Степове, вулиця Леніна, будинок 1а, а також на офіційному веб-сайті – http://mykolayiv.mk.gov.ua

Відповідальна особа за прийняття зауважень та пропозицій -  
сільський голова Л. Г. Балабан, тел.+38 (09715) 15-3-35

ПОВІДОМЛЕННЯ

Миколаївська районна державна адміністрація оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території. Детального плану території земельних ділянок площею 2,0000 га кадастровий номер 4824286000:05:000:0179, площею 2,0000 га кадастровий номер 4824286000:05:000:0136, площею 1.0000 га кадастровий номер 4824281200:01:000:0340 розташованих в межах території Ковалівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (за межами населеного пункту) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій.

Заява розміщена на офіційному веб-сайті Миколаївської районної державної адміністрації: mykolayiv.mk.gov.ua.

Стратегічна екологічна оцінка зазначеного детального плану території проводиться з метою визначення екологічної можливості розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергетичних підприємств, установ і організацій.

Громадськість має можливість надати зауваження та пропозиції, а також отримати додаткову інформацію за адресою:

54036, м. Миколаїв, Одеське шосе, 18-а, Миколаївська районна державна адміністрація, тел.  48-05-65, email: gkh_mrda@ukr.net.

Термін подання зауважень та пропозицій складає 15 днів від дня оприлюднення.

 

Програма здешевлення вартості

сільськогосподарської техніки діє!

 

Шановні аграрії!

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації запрошує скористатися державною підтримкою через механізм здешевлення сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Придбавайте сучасну аграрну техніку та звертайтеся до уповноважених банків за фінансовою підтримкою.

З переліком техніки, вартість якої частково компенсується, та переліком уповноважених банків можна ознайомитися в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації або на офіційному сайті Мінагрополітики в рубриці Підтримка аграріїв за посиланням:

http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?tid_hierachy=1347

 

Телефон для довідок: (0512)377805, 377829, 377402

         Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

         Військова служба – це важка робота, особливо в умовах сучасної військової агресії, яка потребує максимальної віддачі сил, здоров’я, а іноді і життя. Перевагами контрактної армії в Україні є в першу чергу, мотивація і бажання людини служити в Збройних Силах України. Тобто – в усвідомленому виборі, який робить людина, обираючи професію військового – захищати свою Батьківщину – Україну. Це головна основна перевага контрактної армії, не тільки у нашій, але і у всіх провідних країнах світу.

            ДОВІДКОВО

            Переваги контрактної армії:

– стабільна, добре оплачувана робота, престиж якої постійно зростає;

 можливість кар’єрного зростання;

щорічна відпустка від 30 днів, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги, крім щомісячного грошового забезпечення при вибутті у відпустку виплачується матеріальна допомога на оздоровлення

можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном;

якісне безкоштовне медичне обслуговування;

право на отримання заочної вищої освіти (без відриву від служби) за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту;

можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі)

 

Основними вимогами, які висуваються до кандидатів:

На військову службу за контрактом приймаються: 

   військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій службі; 
             громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну та базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;
 

жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір та придатні за станом здоров’я

 

Грошове забезпечення:

з 2019 року: СВ від 10 000 грн., ДШВ від 11 000 грн; ССО від 12 000 грн).

Ще одним позитивним фактом для матеріального заохочення кандидатів на військову службу за контрактом є одноразова грошова винагорода (в залежності від встановленого Урядом прожиткового мінімуму), яка виплачується після укладання першого контракту та складає:

особам рядового складу – 8 (вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи;

особам сержантського і старшинського складу – 9 (дев’ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи;

особам офіцерського складу – 10 (десять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи

 

Додаткові стимули:

            – виділення земельних ділянок під будівництво та пільги для військовослужбовців (учасників ООС) та членів їх сімей;

            щорічна матеріальна допомога на оздоровлення;

            компенсація за оренду житла військовослужбовцям (поки що для осіб офіцерського складу)

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ!

 

Кабінетом Міністрів України 03.10.2018 прийнято постанову № 793 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній», якою визначено, що підприємницька діяльність із застосуванням спрощеної системи оподаткування та фіксованого податку зараховуються до трудового стажу підприємця для призначення пенсії за період:

- з 01.01.1998 по 31.12.2003 на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

- з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи – за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів.

 

Центральне об’єднане управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області

До уваги учасників АТО!

Наказом Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області №383 від 06.11.2018 року до переліку земельних ділянок, які можна передати у власність учасникам АТО, включена ділянка площею 14 га для ведення садівництва на території Кривобалківської сільської ради Миколаївського району.

Учасники АТО бажаючі отримати земельну ділянку для ведення садівництва можуть
за більш детальною інформацією звертатися за адресою:

м.Миколаїв, вул. Одеське шосе, буд. 88А, тел. 48-41-07, 48-41-72


 

До уваги керівників фермерських господарств

триваєфінансова підтримка

 розвитку фермерства.

 

Нормативний документ: Постанова Кабінету Міністрів України  від 07.02.2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» 

Фінансова підтримка надається фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15,0 млн.грн.

Фінансова підтримка здійснюється за наступними напрямами:

·     Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

·     Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

·     Здешевлення кредитів.

 

Механізм отримання державної підтримки

 

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

Через державний банк компенсується 80 відсотків вартості насіння (без ПДВ).

Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:

Крок 1. придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва. Строк дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК  http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384

Крок 2. сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:

-         копію статуту фермерського господарства;

-          документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

-         копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;

-         довідку з ДФС, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;

-         згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

-         довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

Крок 3. подати до державного банку заявку, підтверджуючі документи та наступні копії:

-         сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

-         сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

-         платіжного доручення про оплату за насіння;

-         накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

-         акта про висів придбаного насіння. 

Крок 4.  отримати кошти на рахунок в державному банку

Документи для отримання часткової компенсації державними банками приймаються до 1 листопада.

 

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі через державний банк компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва:

25 % - за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»;

15% - за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

Для отримання часткової компенсації необхідно:

 Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики за посиланням http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

Крок 2. закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва

Крок 3. подати до державного банку заявки за двома програмами та такі підтвердні документи:

-  копію статуту фермерського господарства;

-  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

-  копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;

-  довідку з ДФС, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;

-  згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

-  довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

-  копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк

-  акт приймання-передачі техніки та обладнання

Крок 4. отримати компенсацію на рахунок в державному банку.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130.

 

Здешевлення банківських кредитів

Фермерському господарству передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через державний банк у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку

Про героїзм десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади ходять легенди. Героїчний шлях 79-ої окремої аеромобільної бригади у бойових діях на Сході України розпочався, як і для інших десантних частин, з оборони з боку Криму; згодом Миколаївські десантники стали на оборону східного кордону, брали участь в операції з визволення Слов’янська, далі – Савур-могила, Зеленопілля, Маріуполь, Дебальцеве. Українці дивляться на них з повагою і вдячністю за подвиги, а ворог – зі страхом в очах.

            Дії особового складу високо оцінило керівництво Міністерства оборони та держави. Ряд військовослужбовців бригади нагороджений високими державними нагородами, орденами та відзнаками.

            Героїчна історія 79 окремої десантно-штурмової бригади, переконливо свідчить про те, що нашим воїнам притаманні високі морально-бойові та психологічні якості, майстерність володіння бойовою технікою та зброєю, фізичне загартування та витривалість.

            Сьогодні, 79 окрема десантно-штурмова бригада продовжує комплектування підрозділів особовим складом і запрошує бажаючих проходити військову службу за контрактом.

            ДОВІДКОВО

            Основними вимогами, які висуваються до кандидатів:

· бажання служити в десантно-штурмових військах;

· стан здоров’я та придатності до військової служби за медичними показниками;

· фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на службу в десантно-штурмових військах;

· загальноосвітній рівень;

· мотивація до військової служби в десантно-штурмових військах;
· рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

            Грошове забезпечення:

- військовослужбовці за контрактом отримують оплату в розмірі від
9 000 грн. в залежності від займаної посади та звання;

- при підписанні контракту військовослужбовець отримує разову грошову допомогу в розмірі від 11 000 грн.

            Раз на рік надається:

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

- грошова допомога на оздоровлення;

- підйомна допомога при переїзді як військовослужбовця, так і його родини.

 

ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ звертайтеся до Миколаївського  районного військового комісаріату, за адресою м. Миколаїв вул. Одеське шосе 40, телефон для довідок:  48-00-12, моб - 0639039543


           
Миколаївський  районний  військовий  комісаріат

Повернутися до повноцінного життя!

 

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та військова прокуратура звертається до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією зробити перший крок для повернення до повноцінного життя і припинення ЗЛОЧИННИХ ДІЙ.

Вам необхідно повернутися до своєї військової частини чи звернутися до військового комісаріату за місцем проживання, або прибути до найближчого органу Військової служби правопорядку, де зробити зізнання та надати первинне пояснення щодо причин самовільного залишення військової частини.

Наголошуємо, що за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде, а в ході вирішення питання щодо правових наслідків самовільного залишення військової частини до уваги приймаються і інші причини та умови, що могли спонукати до дій по залишенню військовослужбовцем військової частини, включаючи збіг тяжких сімейних обставин, наявність позастатутних відносин та інші.

Також закликаємо членів родин та громадських активістів допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті та перестати критися та боязливо опускати очі перед присутніми, відновити своє чесне ім’я та впорядкувати свій життєвий шлях.

 

З виниклих питань або будь-якої інформації просимо звертатись за телефонами:

оперативний черговий зонального відділу військової служби правопорядку у Миколаївській області – (0512) 37-86-53;

оперативний черговий Миколаївського обласного військового комісаріату –

(0512)37-63-53;

оперативний черговий Миколаївського районного військового комісаріату – (0512) 48-00-12.

  Результати громадських слухань
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 15:40:52
30Kb Скачать скачать
  Демонстаційний матеріал-ПК ЖС
Формат: PDF | Добавлен: 01/10/2020 07:06:36
3682Kb Скачать скачать
  Лист Мінрегіону
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:41:05
108Kb Скачать скачать

        З 25 листопада 2017 року змінюється номер Національної «гарячої лінії» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 116123.

       Вказаний номер є загальноєвропейським та безкоштовним з мобільних телефонів.

  Рекомендації з МАПУ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:41:08
1945Kb Скачать скачать
  НОВІ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ПОКРОКОВІ ДІЇ ДЛЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 15:41:01
560Kb Скачать скачать
  ОГОЛОШЕННЯ про продовження попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2021 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Миколаївській області
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 15:41:08
169Kb Скачать скачать

Новоодеське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

НАГАДУЄ, ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО СКАЗ

Ця стаття має на меті попередити людину про небезпеку контакту з безпритульними та дикими тваринами, які нерідко є носіями страшної інфекції. Що необхідно знати про сказ і як захиститися населенню від нього? Сказ – особливо небезпечне, гостре, заразне, надзвичайно важке і невиліковне захворювання, яке неминуче закінчується смертю. Хворіють на нього люди і всі теплокровні тварини  як свійські, так і дикі. Особливо небезпечні лисиці. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Збудник сказу є в слині і мозку хворої тварини або клінічно здорової вже за 10 днів до появи ознак хвороби, тобто, на перший погляд, цілком здорової тварини.

Зараження сказом відбувається в основному через покуси чи внаслідок потрапляння слини хворої тварини на свіже поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. У перебігу хвороби розрізняють 3 стадії: передвісників, збудження і паралічів. У першій стадії, яка триває 1-3 дні, у місці укусу з’являються неприємні відчуття (біль, печіння, заніміння, свербіння), почервоніння і набряк. Провідним у цей час є симптомокомплекс неспокою, страху, занепокоєння: хвора тварина пригнічена, відмовляється від їжі, погано спить, уникає людей. Стадія збудження характеризується розвитком нападів гідрофобії (водобоязні) — дуже болючих спазмів глотки і гортані з шумним диханням і навіть його зупинкою. Також виникають судоми у відповідь на посилений рух повітря (аерофобія), боязнь яскравого світла (фотофобія), голосного звуку. Через 2-3 дні стадія збудження змінюється на стадію паралічів (м’язів кінцівок, язика, глотки). Смерть настає від паралічу дихання і порушення серцевої діяльності.

Як діяти людям, яких покусала тварина? Перш за все необхідно якомога швидше промити рану водою з господарським милом, обробити краї 5-відсотковим розчином йоду, накласти стерильну пов’язку і звернутись у травматологічні пункти (відділення) лікарні за медичною допомогою, або до найближчого лікувально-профілактичного закладу. У разі укусів дикими, безпритульними тваринами треба за порадою лікаря-травматолога пройти курс антирабічних щеплень у стаціонарному відділенні медичного закладу. Ці щеплення на сьогодні єдиний ефективний засіб профілактики, щоб не померти від сказу.

Тварину, яка вкусила, в жодному разі не слід вбивати. Її варто ізолювати, встановити за нею нагляд, попередити ветеринарного працівника, який протягом 10 днів, тобто максимального терміну появи клінічних ознак сказу, буде проводити клінічний огляд тварини. Для запобігання виникнення сказу потрібно регулярно проводити щеплення домашніх улюбленців проти сказу, а якщо з’явилися клінічні ознаки захворювання, доправити тварину для огляду у ветеринарну установу. Слід дотримуватися  правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, не створюючи небезпеки оточенню.

З питань інформації щодо сказу або у випадках укусу, в разі підозри на захворювання собак і котів на сказ на території Миколаївського району Миколаївської області, слід обов’язково повідомляти представників ветеринарної служби за телефонами:

48-41-85 та 48-40-84 або звернутися за адресою:

 місто Миколаїв, вулиця Одеське шосе, будинок 90 ( Варварівка).

 

 

 

Шановні громадяни!

 

Повідомляємо, що громадські обговорення щодо розгляду та врахування пропозицій громадськості  у проєкті детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею до 2,0 га в межах Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту для розміщення об’єкту будівництва та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкта детального плану території, які мали відбутися 16 березня 2020 року о 10-00 в залі засідань Ольшанської селищної ради за адресою: смт Ольшанське, вул. К.Ольшанського, та були перенесенні в зв’язку з карантинними заходами, відбудуться 17 серпня 2020 року о 16-00 за тією ж адресою.

Сибірка – гостра інфекційна хвороба, спільна для тварин і людей.

 

Сибірська виразка (сибірка) - гостре, інфекційне захворювання, що вражає всі види сільськогосподарських, домашніх і диких тварин та людей.

Небезпека захворювання, в першу чергу для не щеплених від нього тварин, полягає в тому, що збудник належить до числа мікробів, які для свого довготривалого виживання при певних умовах можуть утворювати спорову форму, що знаходячись в ґрунті декілька десятків років може зберігати патогенність ( здатність викликати захворювання).

Інфікування людини відбувається при догляді за хворими тваринами, розтині трупів, зніманні шкіри, розробці туш, при вживанні в їжу м’яса хворих тварин. Мають місце випадки зараження людини через інфікований грунт або забруднені спорами предмети.

Вхідними воротами для збудника можуть бути пошкоджені шкіра, слизові оболонки шлунково-кишкового тракту і дихальних шляхів. В медичній літературі немає даних про інфікування збудником сибірської виразки від хворої людини до здорової. Хворий на сибірку є «біологічним тупиком збудника інфекції» і є безпечним для оточуючих.

Проте хворі тварини виділяють збудника в навколишнє середовище протягом всього захворювання з сечею, випорожненнями, кров'яними виділеннями легенів. Після загибелі тварини зараженими залишаються всі органи і тканини, зокрема шкіра, шерсть, кістки, роги, копита, кров.

Інкубаційний період з моменту потрапляння збудника і до появи перших клінічних ознак захворювання у середньому становить 2-3 дні, рідше до 2 тижнів.

Клінічно захворювання може проявлятися у вигляді карбункулу, який розташовується на відкритих ділянках тіла. Найчастіше це пальці, долоня, передпліччя. Розвиток карбункула відбувається у декілька етапів: на місці вхідних воріт інфекції з плями червонувато-бузкового кольору послідовно розвиваються папула червоного кольору, кров'яна бульбашка, виразка, покрита темно-коричневою кіркою.

Для лікування сибірської виразки на сучасному етапі ефективні антибактеріальні препарати, в т.ч. пеніцилінового ряду.

Для профілактики сибірської виразки серед тварин щороку плануються і проводяться комплексні ветеринарно-санітарно заходи, серед яких є щеплення домашніх тварин, ветеринарно-санітарний контроль продуктів тваринного походження на ринках, тощо.

Враховуючи шляхи і основні чинники передачі збудника сибірської виразки, населенню необхідно пам'ятати про небезпеку подвірного забою тварин без ветеринарного огляду, придбання м'яса в місяцях «стихійної торгівлі», тощо, а також про необхідність термінового звернення за медичною допомогою в разі прямого контакту з твариною з підтвердженим діагнозом сибірки та при наявності перших ознак захворювання. Особлива увага сільських жителів повинна бути приділена місцям випасання домашніх тварин місцях, де раніше були розміщені худобомогильники.

 

 

АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ

– високонтагіозна вірусна хвороба свиней

 Що за хвороба - африканська чума свиней ?

     Африканська чума свиней (АЧС) [Pestis africana suum] - небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка характеризується лихоманкою, запальними і дистрофічними ураженнями внутрішніх органів, чисельними крововиливами та високою смертністю. 

     Які тварини хворіютьна АЧС ?

     Лише домашні та дикі свині, незалежно від породи, віку та статі. 

     Чи хворіють люди на АЧС ?

     Ні! Люди не хворіють на АЧС. 

    Поширення АЧС в Україні?

Карта поширення Африканської чуми свиней станом на 29 квітня 2017 року.

     З 2012 року в Україні зареєстровано 214 випадків Африканської чуми свиней (АЧС) (184 - домашні, 29 – дикі та 1 інфікований об’єкт).

     В 2017 році станом на 29 квітня було зареєстровано - 66 випадків АЧС (61 - домашні свині, 5 - дикі). 

     Чим небезпечна хвороба?

     Хвороба небезпечна високими економічними збитками. На даний час ефективної вакцини від АЧС не існує. Методів успішного лікування АЧС не існує. Лікування хвороби заборонено законодавством України. Найбільш ефективним способом боротьби з захворюванням вважається знищення поголів’я свиней, що в свою чергу пов’язане з великими втратами і незадоволенням з боку населення і господарств, чиї навіть здорові свині в карантинній зоні також мають знищуватися. 

     Як відбувається зараження свиней?

Шляхом безпосереднього контакту (від свині – до свині).

Опосередковано:

  •  через ґрунт, незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, стічні води, транспортні засоби; бродячих тварин, птахів, комах та обслуговуючий персонал.

  •  при згодовуванні харчових відходів, що містять продукти забою хворих чи інфікованих тварин. 

     Скільки часу проходить з моменту зараження тварини до прояву клінічних ознак хвороби?

     Інкубаційний період може тривати від 3 до 15 діб. При гострому перебігу хвороби – 5-9 діб. 

     Які клінічні ознаки є характерними для хворих на АЧС свиней ?

     Це надзвичайно заразна вірусна хвороба свиней усіх вікових груп, що характеризується здебільшого гострим перебігом та проявляється лихоманкою, значними крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, враженнями внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до значних економічних збитків.

Характерними для хвороби є наступні ознаки:

раптова загибель тварини, за відсутності клінічного прояву, підвищення температури тіла до 40.5-42°C, зниження апетиту, в’ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок, хитка хода, посилена спрага, тварини лежать, зарившись в підстилку,  ядуха, кашель, блювота, діарея (іноді з кров’ю), частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, параліч тазових кінцівок, можливі аборти у самок, синюшність шкіри та червонувато-фіолетові плями черева, підгрудка, мошонки, вух, п’ятачка та кінцівок;

Хвороба охоплює 40-65 % поголів’я тварин, 85-100 % з яких гине впродовж 6-13 діб.

Якщо Ви помітили схожі ознаки негайно сповістіть ветеринарного лікаря ! 

     Що станеться, якщо не повідомити про підозру на АЧС ?

     Хвороба може швидко поширитись на сусідні господарства, завдаючи значних економічних збитків внаслідок загибелі свиней та ліквідації всього свинопоголів’я в регіоні.

При підозрі на АЧС сповістіть фахівця, краще перестрахуватись, аніж наразити на небезпеку всіх сусідів ! 

     Заходи ветеринарної служби по контролю АЧС.

     У разі підтвердження спалаху захворювання, служба ветеринарної медицини проводить карантинні заходи по запобіганню розповсюдження хвороби шляхом швидкого гуманного, безкровного забою усіх свиней на території, де спалахнула хвороба, з наступним спаленням трупів тварин, механічною чисткою та дезінфекцією приміщень та території утримання свиней.

     Яким дезінфектантом доцільно скористатись ?

    Для обробки приміщень, обладнання, загонів, території вогнища інфекції, забійних пунктів та інших місць, де перебували тварини, використовують дезінфекційні розчини, що знешкоджують вірус АЧС:

  •  розчин формаліну з умістом 1,5% формальдегіду;

  •  1,5% розчин параформу, приготовлений на 0,5% розчині їдкого натру;

  •  3% розчин парасоди або фоспару;

  •  5% розчин хлораміну;

  •  сухе хлорне вапно з вмістом не менше як 25% активного хлору;

  •  розчини хлорного вапна з умістом 4% активного хлору;

  •  3% (гарячий) розчин їдкого натру та інші засоби, які відповідно до настанов з їх застосування є активними до збудника АЧС. 

     Як запобігти занесенню вірусу АЧС в господарство ?

    Утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускаючи їх вигулу та контакту з іншими тваринами.

  •  Обслуговувати тварин лише у змінному спецодязі, використовуючи окремі засоби догляду та інвентар.

  •  Не дозволяти відвідування господарства та тваринницьких приміщень стороннім особам.

  •  Не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних ветеринарних документів.

  •  Не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин.

  •  Не утримувати в приватному господарстві свиней, якщо Ви мисливець на диких свиней.

  •  Не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти забою без проварювання.

 

ДО УВАГИ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ!

 

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24.07.2020 № 1391 затверджено форми для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106.

Додаткова інформація на сторінці інформаційно-аналітичного порталу АПК Мінекономіки за посиланням: https://agpo.me.gov.ua/ua/pidtrimka

 

  ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С. СТЕПОВЕ СТЕПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Формат: DOC | Добавлен: 02/09/2020 11:01:55
109Kb Скачать скачать
  ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ – ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ С. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ СТЕПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Формат: DOC | Добавлен: 02/09/2020 11:02:57
106Kb Скачать скачать

Оголошення 

Відповідно до листа Держенергоефективності від 02.09.2020  № 53-02/12/5-20, з метою інформування населення про переваги використання відновлювальних джерел енергії для забезпечення потреб домогосподарств в електроенергії, опаленні чи гарячому водопостачанні Держенергоефективності проводить інформаційно-роз’яснювальну кампанію «Чиста» енергія для Вашої родини», підготовлену за підтримки ЄС у рамках Проєкту ЄС Twinning «Розвиток відновлювальної енергетики України».

Враховуючи вищенаведене, просимо розглянути відеоролик на сайті Держенергоефективності http://saee.gov.ua/uk/content/renewables 

 Роз'яснення для операторів ринку харчових продуктів 

щодо видачі експлуатаційних дозволів 

На чисельні звернення суб’єктів господарювання стосовно надання роз’яснення щодо отримання експлуатаційних дозволів, Новоодеське міжрайонне управління Головного  управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє наступне.

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається операторам ринку харчових продуктів лише за результатами інспектування потужності державними інспекторами Держпродспоживслужби.
Експлуатаційний дозвіл повинні отримувати оператори ринку харчових продуктів, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (відповідно до частини 1 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» далі – Закон).
 
Тобто, відповідно до вимог Закону, дозвіл необхідно отримувати в тому випадку, якщо ваша ДІЯЛЬНІСТЬ безпосередньо пов’язана з виробництвом харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких є неперероблені продукти тваринного походження, а також із зберіганням харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури нижче 10 °C).
До неперероблених продуктів тваринного походження відносять:
молоко;
м’ясо;
рибу;
молюски і ракообразні;
яйця;
мед;
інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.
УВАГА! Наведений перелік не є вичерпним!!!
Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:
первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;
експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі.
Наведемо приклади підприємств, які повинні отримати експлуатаційний дозвіл:
холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного походження за температури нижче 10 °C;
бійні птиці, копитних тварин;
потужності з розбирання та обвалювання м’яса;
потужності з виробництва м’ясних напівфабрикатів;
потужності з очищення молюсків;
рибопромислове судно;
оптовий ринок з продажу риби, м’яса, птиці;
потужності зі збирання молока, якщо вони не пов’язані з первинним виробництвом;
потужності з виробництва яєць (птахофабрики).
Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку, до початку їх експлуатації.
Для отримання експлуатаційного дозволу оператори ринку подають заяву та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати, до Центру надання адміністративних послуг ( Центр надання адміністративних послуг Миколаївського району (54036, м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18-А). Т.: (0512)480971, Електронна пошта - admin_mykolayiv-rda@ukr.net ).
Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, зазначених вище.
Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання компетентним органом документів.
Експлуатаційний дозвіл є безстроковим.
Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.
Оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, вносяться до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, відповідно до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 року №40.
 
Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:
1) неподання документів, передбачених частиною восьмою ст.23 Закону;
2) недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;
3) невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону;
4) у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).
У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється компетентним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання повторної заяви та інших документів, передбачених Законом.
Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються з підстав, у порядку та строки, що встановлені законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.
Потужності операторів ринку харчових продуктів, на яких не поширюється обов’язок щодо отримання  експлуатаційного дозволу, підлягають державній реєстрації.

ПАМ'ЯТКА ПРО СКАЗ

СКАЗідрофобія, водобоязнь, рабічна інфекція) – гостре інфекційне захворювання нервової системи, збудником якого є вірус. Всюди, де є вогнища сказу серед тварин, під загрозу потрапляють люди. Мабуть, не має найважчого захворювання ніж сказ. На протязі тисячоліть воно залишається невиліковним та смертельним.

На сказ хворіють всі теплокровні тварини.

Найчастіше - це лиси, вовки, єнотовидні собаки, куниці, тхори, собаки, коти, корови, кози, вівці, коні, свині, криси та навіть хомячки.

Від людини до людини, як правило сказ не передається, заражують людей та друг друга інші тварини. Особливу небезпеку представляють безпритульні собаки та коти, а з диких тварин - лиси, вовки, які під час хвороби втрачають страх перед людиною і заходять в населенні пункти.

                Для недопущення зараження людей на сказ ветеринарна служба Миколаївського району переконливо просить населення:

                1) Не підходити до диких тварин, які заходять на територію населених  пунктів, не намагайтесь зловити їх руками, не підпускати до них дітей.

                2) Не подходити та не гладити безпритульних тварин (собак та котів), які можуть бути переносниками захворювання.

                3) Власникам домашніх тварин в обов’язковому  порядку дотримуватись правил утримання собак и котів та обовязково провести щеплення проти сказу. Власникам дачних ділянок, які привозять домашніх тварин з собою, не випускати їх за територію ділянки, відгородити їх від контакту з безпритульними та дикими тваринами.

                4) При виявленні тварин з ознаками сказу (агресивність, неадекватна поведінка, рясне слиновиділення), негайно повідомити про це ветеринарну службу району).

5) До прибуття ветеринарних фахівців прийняти необхідні заходи по надійній ізоляції  підозрілих на захворювання або покусаних тварин.

6) У випадку покусу негайно звернутися в медичний заклад за місцем проживання.

7) Проводити реєстрацію належних власникам собак в порядку, встановленому  місцевою адміністрацією .

Ветеринарная служба Миколаївського району сподівається на Ваше розуміння і співпрацю у недопущенні розповсюдження цього небезпечного захворювання.

 

Для вакцинації домашніх тварин звертайтесь за адресою: Миколаївська районна державна лікарня ветеринарної медицини

 м. Миколаїв, Одеське шосе, 90, телефон (0512) 48-40-84. А також в державні установи ветеринарної медицини в місті Миколаєві та в районах Миколаївської області.